Ανάρτηση Δασικού Χάρτη και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων από την Δ/νση Δασών Κορίνθου - Δασικοί Χάρτες, Αθανάσιος Γκίκας, Κόρινθος
16942
post-template-default,single,single-post,postid-16942,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων από την Δ/νση Δασών Κορίνθου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Πληροφ: Αντώνης Μιχαλάκης.
Ταχ. Δ/νση : Σινα 24
Ταχ Κώδικας : 201 31
Τηλ. 27410 23843 / 75567
e-mail : tmdasxart@5070.syzefxis.gov.gr
Κόρινθος: 22 – 1 – 2021
Αριθμ. Πρωτοκ: 11984
ΠΡΟΣ:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Α) Ανάρτηση του δασικού χάρτη όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων Π.Ε.
Κορινθίας Περιφερείας Πελοποννήσου εκτός των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.
Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης
των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει κυρωθεί (ΦΕΚ Δ΄565/12-11-2013) και
Β) Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του
περιεχομένου του.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
λοιπές διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρηματοδότηση
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και
άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.
3. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 (Α΄ 275) «Εθνικό Κτηματολόγιο και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 151585/323/03.02.2017 (Β’ 347) κοινή απόφαση Υπουργού
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την
άσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄)
κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη», όπως τροποποιήθηκε από
την 155973/999/26.04.2017 (Β’ 1491) και συμπληρώθηκε από την
160525/2210/20.09.2017 (Β’ 3327) όμοιες.
5. Την 143792/1794/03.08.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β’ 2750) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου
ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής
αντιρρήσεων.».
6. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β’ 3532) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1
εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.», όπως
ισχύει.
7. Την 153394/919/12.04.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 1366) «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία
2
διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών
χαρτών».
8. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2373) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και
τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης
δασικών χαρτών».
9. Την 64663/2956/03.07.2020 απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773) «Καθορισμός
των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών
προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και
κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).».
10. Την 92828/4471/28.09.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος
και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του
άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773)
Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών
προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση
των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ: ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ)», (ΑΔΑ: ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ).
11. Την 123007/3541/21.12.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Προετοιμασία για την ανάρτηση του
δασικού χάρτη.» (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2).
12. Το ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 Γενικού Διευθυντού Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος «Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών», (ΑΔΑ:
ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ).
13. Την 3295/104/14-1-2021 απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. «Ανάρτηση αναμορφωμένων
δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020.(ΑΔΑ:
ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ)
14. Τους κυρωμένους οριστικούς δασικούς χάρτες των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου
και Νεράτζης, με τις α) ΔΚ Κορίνθου: 57030/1475/22-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡ1Φ-
4ΓΩ), β) ΔΚ Λεχαίου: 57126/1479/22-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡ1Φ-8ΜΖ), γ) ΤΚ
Περιγιαλίου: 57127/1480/22-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡ1Φ-ΘΞΩ), δ)ΤΚ Κάτω Άσσου:
57131/1481/22-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡ1Φ-Ψ7Ζ), ε) ΔΚ Βραχατίου:
57135/1482/22-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡ1Φ-ΗΛΕ), στ) ΤΚ Κοκκωνίου:
57138/1483/22-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡ1Φ-ΠΧΡ) ζ) ΤΚ Νεράτζης: 57141/1484/22-
10-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡ1Φ-84Υ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που
δημοσιεύθηκαν όλες στο ΦΕΚ Δ’ 565/12-11-2013 (σχετικό το αριθ.1571/9-1-2015
με (ΑΔΑ 6243ΟΡ1Φ-ΞΨ8) σχετικό πιστοποιητικό χαρακτήρα σχετικό με την
παραπάνω κύρωση των ΔΧ των εν λογω Τοπικών Κοινοτήτων).
15. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232/27-12-2010 τ.Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
17. Την 158587/1808 /26-7-2017 ΥΑ ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2653 / Β΄ / 28-7-2017) απόφαση
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνεται η
εκτέλεση των εργασιών ανάρτησης έως την κύρωση των οικείων θεωρημένων
δασικών χαρτών στην Διεύθυνση Δασών Κορινθίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για όλους του Ο.Τ.Α. της ΠΕ
Κορινθίας εκτός των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου,
Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκωνίου και Νεράντζας.
18. Τα πραγματικά εγγενή και ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, την
πολυπλοκότητα, τον μεγάλο κατακερματισμό, τις ιδιαιτερότητες μορφής και χρήσης
της βλάστησης του Νομού, το τεράστιο όγκο ψηφιακών δεδομένων διαχρονικής
μορφής και χρήσης, την έλλειψη ψηφιακής βάσης δεδομένων, των νόμιμων και
έκνομων αλλαγών χρήσης, καθώς και τις δυνατότητες και αδυναμίες της
υπηρεσίας σε προσωπικό μέσα και εκπαίδευση σε ασφυκτικά μικρό χρόνο, όπως
3
έχουν αναφερθεί επανειλημμένα σε όλες τις προϊστάμενες Αρχές. Την ουσιαστική
προσπάθεια να ελέγξουμε, διορθώσουμε και καταχωρήσουμε την όσον το δυνατόν
πιο ολοκληρωμένη και σωστή βάση του τεραστίου όγκου ψηφιακών δεδομένων
των διοικητικών πράξεων της υπηρεσίας, για την προστασία των συμφερόντων και
του Ελληνικού Δημοσίου και των πολιτών.
19. Τις ιδιαιτέρες δυσμενείς εργασιακές συνθήκες και την δυσκολία της δια ζώσης
επικοινωνίας και συνεργασίας λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊου από το Μάρτιο του περασμένου έτους.
20. Την αριθ. 7402/15-1-2021 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Κορινθίας (ΑΔΑ:
97ΩΛΟΡ1Φ-ΥΓΧ) με την οποία θεωρήθηκε ο Δασικός Χάρτης όλων των Τοπικών
Διαμερισμάτων Π.Ε. Κορινθίας Περιφερείας Πελοποννήσου εκτός των προ –
Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου,
Κοκκωνίου και Νεράτζης των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει κυρωθεί (ΦΕΚ
Δ΄565/12-11-2013).
21. Την αριθ.9390/19-01-2021 απόφαση του Συντονιστή της ΑΔΠΔΕΙ
(ΑΔΑ:6ΩΠΒΟΡ1Φ-8ΚΨ) με την οποία συγκροτήθηκαν δύο (2) Σημεία
Υποστήριξης Ανάρτησης των παραπάνω θεωρημένων δασικών χαρτών
(Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) στα Δασαρχεία Κορίνθου και Ξυλοκάστρου.
Αποφασίζουμε
Α. Την ανάρτηση τού θεωρημένου δασικού χάρτη όλων των Τοπικών
Διαμερισμάτων ΠΕ Κορινθίας συνολικής έκτασης 2.167.744 στρεμμάτων εκτός των προ –
Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου,
Κοκωνίου και Νεράντζας των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει κυρωθεί (ΦΕΚ Δ΄565/12-11-
2013) στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής
αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx
(www.ktimatologio.gr  e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΙΣΟΔΟΣ)
Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός
ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που
προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.
Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι
περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, σε εφαρμογή της (11) σχετικής, οι οποίες
εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.
Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του
αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του
εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 5η
Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 20η Μαΐου 2021
ημέρα Πέμπτη.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία
παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας
υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την
αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων,
4
της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της
σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου
βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους
εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη
δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη
δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να
υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς
των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον παραπάνω ειδικό
δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα
του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής
φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.
 Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των
γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών τού πολυγώνου/γεωτεμαχίου της
έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το
εμβαδόν της.
 Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το
ύψος τού οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή,
όπως έχει καθοριστεί με την Κ.Υ.Α. της περίπτωσης (4) ανωτέρω.
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.
Δεν απαιτείται καταβολή τέλους για αντιρρήσεις που εμπίπτουν στις
περιπτώσεις:
α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού
περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως
ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του
άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης
αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του
εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους
δασικούς χάρτες.
γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την
παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε
περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους
αναρτημένους δασικούς χάρτες.
δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία
του άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους
δασικούς χάρτες.
ε) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του
άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
στ) που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
ζ) που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄
της παρ.1 του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ με την
αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα
5
συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α΄) ή της
υπηρεσίας εποικισμού (περ. β΄ ή γ΄) αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η
τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε΄ υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης
αίτησης, εκκρεμούσας πράξης ή αντίρρησης στις επιτροπές του άρθρου 10 της
διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 998/1979.
Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να
αποστείλουν στα αρμόδια ΣΥΑΔΧ, σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την υποβολή της ατελούς αντίρρησης, παραθέτοντας τους λόγους
της ατέλειας και επιπλέον σε ψηφιακή μορφή το πολύγωνο/γεωτεμάχιο της έκτασης της
οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση των
αρμόδιων ΣΥΑΔΧ, προκειμένου η υποβολή της αντίρρησης αυτής, μέσω του δικτυακού
τόπου, να πραγματοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, και για όσο διάστημα ισχύουν τα
περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το ΣΥΑΔΧ δύναται να δέχεται κοινό,
μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.
Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών
δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τού ενδιαφερόμενου στην έκταση,
που αφορά η αντίρρηση.
Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή.
Στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμό 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1366/2017) καθορίζονται οι περιπτώσεις των
προδήλων σφαλμάτων, οι οποίες επίσης εξαιρούνται της καταβολής τέλους και
εξετάζονται από την Διεύθυνση Δασών. Στοιχεία που αφορούν διοικητικές πράξεις των
άρθρων 1 και 2 της 64663/2956/03.07.2020 απόφασης Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773/2020),
μπορούν να υποβάλλονται, ως πρόδηλα σφάλματα ηλεκτρονικά στην παραπάνω
ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και ο φάκελος να αποστέλλεται στην
Διεύθυνση Δασών Κορινθίας, οδός Σίνα 24, Κόρινθος 20131. Στον φάκελο αποστολής
αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου
του αιτήματος.
Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο
ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή τού
ειδικού τέλους καθώς και τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντος επί της έκτασης που
αφορά η αντίρρηση, αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη
της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στα αρμόδια Σημεία
Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη ΣΥΑΔΧ. Στον φάκελο αποστολής
αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου
της αντίρρησης.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, από την ανάρτηση τού
οικείου δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές τού άρθρου 10 του ιδίου νόμου
καθίστανται αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών,
χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών. Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί
αιτήσεις στα οικεία Δασαρχεία για εφαρμογή του άρθρου 14 ν. 998/1979, καθώς και για τις
υποθέσεις που εκκρεμούν στις επιτροπές τού άρθρου 10 παρ. 3 στην ανωτέρω
διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά τού
περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη με εξαίρεση καταβολής ειδικού τέλους.
6
Στα αρμόδια Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη ΣΥΑΔΧ τα
οποία λειτουργούν καθημερινά από 08,00 π.μ. έως 14,00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες,
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, γίνεται, επίσης, ενημέρωση
για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον
τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων,
Επισημαίνουμε ότι λόγω της συγκυρίας της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid -19) σε
κάθε περίπτωση και καθ’ ολη την διαδικασία ενημέρωσης, ανάρτησης, υποβολής
αντιρρήσεων, λειτουργίας των Σημείων Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
(Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) θα λαμβάνονται θα εφαρμόζονται και θα τηρούνται σχολαστικά και με
αυστηρότητα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα όπως εκάστοτε ισχύουν για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τα εκάστοτε πρωτοκόλλα (Νόμοι, Π.Ν.Π, εγκύκλιοι Δ/γες κ,λ.π.
οδηγίες) που εκδίδονται επισήμως για το θέμα αυτό. Το ίδιο ισχύει και την λειτουργία των
Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). (13 σχετικό)
Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία του
θεωρημένου δασικού χάρτη Π.Ε. Κορινθιας και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους
1945 (1960)» σε μορφή shapefiles (.shp).
Η παρούσα αποστέλλεται στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την ψηφιακή ανάρτησή της
στην ιστοσελίδα του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής
αντιρρήσεων.
Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες
τού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
Η παρούσα τέλος (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται
α) στον χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, των Δασαρχείων Κορίνθου και
Ξυλοκάστρου , στα Δασονομεία Κιάτου, Νεμέας, Σοφικού, Γκούρας και Δερβενίου
β) στο κατάστημα της Π.Ε Κορινθίας
γ) και στα Δημοτικά καταστήματα των Δήμων Κορινθίων, Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων , Βέλου – Βόχας, Σικυωνίων, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και Νεμέας
και με μέριμνα των Δήμων σε όλα τα τοπικά ή διαμερισματικά καταστήματα των οικείων
πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. της ΠΕ Κορινθίας και
δ) σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα των ομόρων με την Κορινθία Δήμων των γειτονικών
Π.Ε και με ευθύνη τους σε όλα τα όμορα με την Κορινθία τοπικά ή διαμερισματικά
καταστήματα των οικείων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α ως προβλέπεται από τις κείμενες
διατάξεις.
Αρμόδια Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) στην
ΠΕ Κορινθίας είναι:
Α) Το Δασαρχείο Κορίνθου
Ταχ. Δνση: Αράτου 39 Κόρινθος , Ταχυδρομικός Κώδικας: 201 31 Κόρινθος
Τηλ: 27410 24578 & 28276, Τηλεομοιοτυπία (FAX) :27410 29442
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail): daskor@5072.syzefxis.gov.gr
 Υπεύθυνος Λειτουργίας και Επικοινωνίας τού ΣΥΑΔΧ ορίσθηκε ο κ. Βασίλειος
Δελής ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικός – Δασολόγος αναπληρούμενος από τους κ.κ.
Ιωάννη Ηλιού και Βασιλική Κουλού ΠΕ Γεωτεχνικων Δασολόγων υπαλλήλων του
Δασαρχείου Κορίνθου
7
 Υπεύθυνοι ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών ορίσθηκαν οι κ. κ.
Βασίλειος Δελής και Αλέξιος Αδάμ ΠΕ Γεωτεχνικοί -Δασολόγοι με αναπληρωτές
τους κ. κ. Ιωάννη Ηλιού και Βασιλική Κουλού ΠΕ Γεωτεχνικούς – Δασολόγους.
Τους παραπάνω συνεπικουρούν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του Δασαρχείου που
ορίσθηκαν με την (21) σχετική.
Ως ωράριο λειτουργίας τού ΣΥΑΔΧ ορίστηκε η 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
Β) Το Δασαρχείο Ξυλοκάστρου
Ταχ. Δνση: Παναγή Τσαλδάρη 5 Ξυλόκαστρο , Ταχυδρ Κώδ: 20 400 Ξυλόκαστρο,
Τηλ: 27430 28888, Τηλεομοιοτυπία (FAX): 27430 24012
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) : dasxylok@5071.syzefxis.gov.gr
 Υπεύθυνος Λειτουργίας τού ΣΥΑΔΧ ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Χίνος ΠΕ
Γεωτεχνικός – Δασολόγος με αναπληρώτριες τις κ.κ. Μαρία Σάρλου και Αλεξάνδρα
Κατσικαλή ΤΕ Δασοπόνους.
 Υπεύθυνος Επικοινωνίας ορίσθηκε ο κ. Περικλής Μενούνος ΠΕ Γεωτεχνικός
Δασολόγος με αναπληρώτρια την κα Ελένη Βαλιμήτη ΤΕ Δασοπόνο.
Τους παραπάνω συνεπικουρούν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του Δασαρχείου που
ορίσθηκαν με την (21) σχετική.
Ως ωράριο λειτουργίας τού ΣΥΑΔΧ ορίστηκε η 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
Με εντολή Συντονιστή ΑΔΠΔΕ&Ι
Ο Δ/ντης Δασών
Παναγιώτης Καλλίρης
Δασολόγος με Α΄ βαθμό