Μη νόμιμη η συμπερίληψη σε δασικό χάρτη ακινήτου εντός σχεδίου - Δασικοί Χάρτες, Αθανάσιος Γκίκας, Κόρινθος
16985
post-template-default,single,single-post,postid-16985,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Μη νόμιμη η συμπερίληψη σε δασικό χάρτη ακινήτου εντός σχεδίου

Περίληψη της απόφασης 1738/2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας

Εφόσον ο ακυρωτικός δικαστής κρίνει ότι με τα στοιχεία που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος δεν τίθενται ζητήματα τεχνικής φύσεως σχετικά με τη βλάστηση της εκτάσεως, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν υποβληθεί ενώπιον του αρμοδίου για την εξέταση των αντιρρήσεων διοικητικού οργάνου και να αξιολογηθούν από αυτό, αλλά ότι από τα στοιχεία αυτά κλονίζεται η αιτιολογία της αποφάσεως μερικής κυρώσεως του δασικού χάρτη, την ακυρώνει, κατά το μέρος που αφορά το επίδικο ακίνητο, και αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να εξετάσει εκ νέου, υπό το πρίσμα των νέων αυτών στοιχείων, τον δασικό ή μη χαρακτήρα του συγκεκριμένου τμήματος της χαρτογραφηθείσης περιοχής, αναμορφώνοντας κατάλληλα τον δασικό χάρτη, κατά τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 17-19 του ν. 3889/2010 σχετικά με τη διαδικασία επεξεργασίας αντιρρήσεων και κύρωσης των δασικών χαρτών, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.

Από το περιεχόμενο των προσκομισθέντων εν προκειμένω στοιχείων, με τα οποία δεν τίθενται ζητήματα τεχνικής φύσεως σχετικά με τη βλάστηση της εκτάσεως, τα οποία θα μπορούσαν να εξεταστούν μόνο από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, κλονίζεται η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος που αφορά το ακίνητο της αιτούσας. Και τούτο διότι προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τα ακριβή όρια του οικισμού και τη θέση του επίμαχου ακινήτου εντός ή εκτός των ορίων αυτού, λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Διοίκηση στο έγγραφο των απόψεών της προς το Δικαστήριο συνομολογεί ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί σε ασφαλές συμπέρασμα ως προς την χρήση της επίμαχης εκτάσεως, η οποία βρίσκεται οριακά εκτός των ορίων του οικισμού της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, λόγω της χαμηλής ανάλυσης των αεροφωτογραφιών του 1945 και του πολύ μικρού εμβαδού της, ενώ στα προσκομισθέντα από την αιτούσα, συμβολαιογραφικά έγγραφα η επίμαχη ιδιοκτησία με το επ’ αυτής ανεγερθέν κτίσμα αναφέρεται ως εντός σχεδίου. Για τον λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που αφορά το περιληφθέν, στον κυρωθέντα χάρτη, ως δασικό τμήμα των 21,91 τ.μ. του ακινήτου της αιτούσας και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3889/2010, προκειμένου η αρμόδια για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας διοικητική αρχή, σε συνεργασία με την πολεοδομική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω προσκομισθέντα από την αιτούσα έγγραφα και στοιχεία, να εκφέρει αιτιολογημένη κρίση ως προς το ζήτημα αν το συγκεκριμένο ακίνητο εμπίπτει στα πραγματικά όρια του εν λόγω οικισμού της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, αίροντας τις σχετικές αμφιβολίες.

ΠρόεδροςΜ. Γκορτζολίδου
ΕισηγητήςΜ. Μπαμπίλη

Πηγή: nomosphysis.org.gr

 on 20/10/2023